Zabezpieczenia rusztowania i przestrzeni wokół nich

Praca budowlane z wykorzystaniem rusztowania wiążą się często się z różnymi zagrożeniami. Wypadek, taki jak upadek z wysokości, może się zdarzyć zarówno pracownikom wykonującym pracę na rusztowaniu, jak i osobom postronnym – na przykład w wyniku uderzenia spadającym przedmiotem. W niniejszym artykule opisujemy, jak zabezpieczyć rusztowanie oraz przestrzeń wokół niego.

Praca na rusztowaniu

Ochrona pracowników

Pierwszą grupą osób, o której bezpieczeństwo należy zadbać podczas prac na rusztowaniu, są pracownicy.

Jak to prawidłowo zrobić, tłumaczy nasz rozmówca z firmy VERENT z Warszawy: Pracownicy mogą użytkować rusztowanie dopiero po dopuszczeniu go do eksploatacji, czyli przeprowadzeniu komisyjnego odbioru konstrukcji, w ramach którego sprawdzana jest między innymi kompletność zabezpieczeń zbiorowych. Jeśli zastosowanie zabezpieczeń zbiorowych nie jest możliwe, konieczne jest, by każda osoba korzystająca z rusztowania była zabezpieczona środkami ochrony indywidualnej chroniącymi przed upadkiem z wysokości. Warto zadbać również o przeszkolenie pracowników w zakresie zagrożeń wynikających z wykorzystywania rusztowania.

Ochrona osób postronnych

Ochrona osób postronnych odbywa się poprzez wyznaczenie strefy niebezpiecznej. Musi ona zostać ustanowiona przed rozpoczęciem montażu rusztowania, a także każdorazowo w razie jego przebudowy i demontażu. Strefa niebezpieczna ogradzana jest balustradami. Jeśli prace realizowane są na ogrodzonym terenie budowy, do którego nie może dostać się żadna osoba nieupoważniona, strefę niebezpieczną można ogrodzić taśmą ostrzegawczą oraz oznakować tablicami. Jeżeli prace prowadzone są poza ogrodzonym terenem budowy, należy pamiętać o wykonaniu barier w tych miejscach, w których mogą poruszać się ludzie. Bariery te powinny przyjąć formę balustrad wyposażonych w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m lub ogrodzenia terenu budowy o wysokości przynajmniej 1,5 m. Strefa niebezpieczna musi wynosić minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m.

W przypadku gdy rusztowanie znajduje się na powierzchni dróg, ulic i chodników dla pieszych, konieczne jest uzyskanie zgody na jego posadowienie od organów nadzorujących te ciągi. By zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym przed przedmiotami spadającymi z wysokości, można oddelegować w tym celu pracowników, którzy pokierują ruchem pieszych. Z kolei jeśli z budynku, który znajduje się w strefie zagrożenia, mogą wychodzić osoby, należy na ten czas wstrzymać prace. Najlepiej będzie, jeśli komunikacja pomiędzy pracownikiem dyżurującym przy wyjściu z budynku a monterami pracującymi na rusztowaniu zostanie zapewniona drogą radiową. Dodatkowymi zabezpieczeniami przed spadającymi rzeczami są siatki ochronne oraz daszki ochronne, które muszą zostać zastosowane jednocześnie. Można również zamontować ramy chodnikowe, które umożliwią pieszym poruszanie się bezpośrednio pod rusztowaniem.