Dokładność wykonania wykopów i nasypów

Dokładność wykonywania wykopów i nasypów jest uwarunkowana normami i są one rodzajem robót budowlanych. Roboty budowlane to wydobywanie gruntu naturalnego, czyli ziemi, jego usuwanie z pola budowy, a także przemieszczanie lub odpowiednie kształtowanie. Wielu fachowców dokonuje prostego podziału robót ziemnych na wykopy i nasypy, a ich różnicowanie polega oczywiście na tym, gdzie wykonywane są prace – pod, czy nad powierzchnią ziemi.

wykopy

Dokładność wykonywania wykopów i nasypów jest uwarunkowana normami i są one rodzajem robót budowlanych. Roboty budowlane to wydobywanie gruntu naturalnego, czyli ziemi, jego usuwanie z pola budowy, a także przemieszczanie lub odpowiednie kształtowanie. Wielu fachowców dokonuje prostego podziału robót ziemnych na wykopy i nasypy, a ich różnicowanie polega oczywiście na tym, gdzie wykonywane są prace – pod, czy nad powierzchnią ziemi.

Wykopy i nasypy – rodzaje

Wykopy czy nasypy nie muszą być też tylko tymczasowymi ukształtowaniami terenu, ale stałym krajobrazem i sposobem na jego kształtowanie. Kolejną cechą charakteryzującą zarówno jedne, jak i drugie prace, jest sposób ich ukształtowania. Na tej podstawie można także określić wielkość i rodzaj na przykład wykopu, co później umożliwi sprawne jego przemieszczanie czy przewożenie na terenie budowy lub poza nią.

Wykopy mogą być wąsko lub szeroko przestrzenne oraz tymczasowe. Nasypy natomiast dzielimy na kontrolowane, gdy układa się je warstwami i zagęszcza oraz niekontrolowane, czyli odkłady zwałowe i pryzmowe.

Dokładność wykonywania wykopów i nasypów jest zapisana w polskiej normie PN – S – 00205: 1998 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” Znajdują się w niej między innymi informacje dotyczące odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie i nasypie – od osi projektowanej nie powinny być większe niż +/- 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.

W kwestii górnej powierzchni korpusu nie może ona różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie projektowanej skarpy nie może różnić się natomiast od projektowanego wykopu/nasypu o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. W gruntach skalistych wymagania dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarpy, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.

Dlaczego należy zwracać uwagę na dokładność wykonywania wykopów i nasypów?

Wszelkiego rodzaju roboty ziemne to duże wyzwanie nie tylko dla tych, którzy bezpośrednio wykonują wszystkie prace z tym związane. Jest to także odpowiedzialność wszystkich osób, które troszczą się o bezpieczeństwo. Roboty ziemne mogą być niebezpieczne i stanowić zagrożenie dla życia. Właśnie dlatego każde prace budowlane należy wykonywać na podstawie zasad określonych w normach.

Jak mówi pracownik firmy Roboty Ziemne Zdzisław Tomala: Roboty ziemne stanowią duże wyzwanie logistyczne, a ich realizacja zależy od spełnienia wielu warunków. Aby każdy z nich został spełniony swoją pracę, musi włożyć w to wiele osób, które będą przestrzegać norm wykonywania prac oraz zasad bezpieczeństwa.

Decydując się na wykonywanie wykopów lub nasypów zaleca się korzystanie wyłącznie z usług profesjonalnych firm oferujących prace ziemne. Specjalistyczne maszyny oraz doświadczenie pracowników zagwarantują fachową obsługę i wykonanie prac w każdej sytuacji.