Wyburzanie budynków w świetle przepisów

Wyburzenie budynku znajdującego się na posesji właściciela wiąże się z koniecznością spełnienia określonych warunków. Samowolna likwidacja obiektu jest surowo zabroniona i może skutkować konsekwencjami prawnymi. Wszystkie procedury związane z wyburzeniami są jasno określone przez prawo budowlane. Istotnym elementem jest status budynku, który przeznaczony jest do wyburzenia, jego wysokość oraz lokalizacja.

Wyburzenie budynku – czy zgłoszenie podejmowanych działań jest wystarczające?

Nie wszystkie budynki, które przeznaczone są do wyburzenia, objęte są koniecznością posiadania odpowiedniego zezwolenia. W niektórych przypadkach wymagane jest jedynie zgłoszenie przeprowadzenia zamierzonych prac w odpowiedniej instytucji. Dotyczy to głównie budynków, których wysokość nie przekracza 8 metrów oraz takich, które są zlokalizowane w mniejszej niż połowa ich wysokości odległości od granicy działki (przykładowo dla budynku o wysokości 6 metrów będzie to odległość mniejsza niż 3 metry). Kluczowym aspektem jest również brak zapisu w rejestrze zabytków, jak i brak ochrony ze strony konserwatora. Wniosek o wyburzenie takiego budynku, wraz z oświadczeniem o posiadaniu do niego praw własnościowych, należy zgłosić w starostwie. Jak podkreśla specjalista z firmy EL-KOP:

Po złożeniu stosownego wniosku, urząd ma czternaście dni na podjęcie decyzji. Brak sprzeciwu po upływie określonego terminu oznacza możliwość podjęcia prac wyburzeniowych.

Pozwolenie na wyburzenie budynku – kiedy należy je zdobyć?

W przypadku, kiedy budynek, który ma zostać zlikwidowany, nie spełnia wcześniej wspomnianych kryteriów, konieczne jest uzyskanie stosownej zgody na podjęcie prac wyburzeniowych. Wniosek o przyznanie zezwolenia na wyburzenie budynku powinien zawierać:

  • zgodę właściciela budynku,
  • szkic usytuowania budynku,
  • zakres oraz opis przeprowadzanych prac,
  • projekt wyburzenia (w niektórych przypadkach).

Urząd ma 65 dni na zapoznanie się ze złożoną dokumentacją i wydanie stosownego zezwolenia. Jeżeli budynek, który ma zostać wyburzony, znajduje się na liście zabytków, konieczne jest również uzyskanie stosownego pozwolenia oraz skreślenia z owego wykazu. Generalny Konserwator Zabytków ma 30 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie.

Prace wyburzeniowe – od czego je rozpocząć?

Po otrzymaniu zgody na wyburzenie budynku możliwe jest podjęcie prac wyburzeniowych. Sposób ich przeprowadzenia nie jest określony przez prawo budowlane. Konieczne jest zadbanie o bezpieczeństwo osób biorących udział w rozbiórce, jak również tych, którzy znajdują się w jej otoczeniu. Należy pamiętać, że za wszelkie szkody spowodowane prowadzonymi pracami – w tym uszczerbki na zdrowiu pracowników – odpowiedzialny jest właściciel działki. Do przeprowadzanych prac wyburzeniowych najlepiej jest zatrudnić wyspecjalizowaną w tej dziedzinie firmę. Fachowcy nie tylko dysponują stosownymi pozwoleniami oraz doświadczeniem, ale co najważniejsze sprzętem, dzięki któremu całość prac przebiegnie sprawnie i bezpiecznie.