W jakich sytuacjach sporządzana jest opinia geotechniczna?

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, konieczne jest dostarczenie wymaganych dokumentów. Wśród nich możemy znaleźć m.in. opinię geotechniczną. Jest ona niezbędna do spełnienia obowiązujących wymogów prawa czy optymalizacji projektu fundamentów oraz minimalizacji kosztów związanych z posadowieniem obiektu. W tym artykule podpowiadamy, czym jest opinia geotechniczna, w jaki sposób oraz w jakich sytuacjach jest ona sporządzana.

Sporządzanie analizy geotechnicznej

Co to jest opinia geotechniczna?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, istnieje obowiązek wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych kategorii geotechnicznych. Opinia geotechnicznapozwala na zaprojektowanie w optymalny sposób niezbędnych prac terenowych oraz zminimalizowanie kosztów związanych z posadowieniem obiektu budowlanego. Kategorie geotechniczne określa się na podstawie stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji projektu budynku. Istnieją 3 kategorie geotechniczne, z których dla obiektów drugiej i trzeciej kategorii niezbędne jest jeszcze sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Pierwsza kategoria obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych w prostych warunkach gruntowych, jak m.in.: 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, ściany oporowe i rozparcia wykopów przy różnicy poziomów nieprzekraczającej 2 m czy wykopów do głębokości 1,2 m i nasypów do wysokości 3 m. Druga kategoria obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych złożonych warunkach gruntowych, wymagających ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych jak m.in.: fundamenty bezpośrednie lub głębokie, kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące, filary mostowe, konstrukcje oporowe czy wykopy i nasypy z zastrzeżeniem. Trzecia kategoria natomiast obejmuje nietypowe obiekty budowlane, posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, jak m.in.: budynki wysokościowe, obiekty infrastruktury krytycznej lub obiekty budowlane mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Co składa się na opinię geotechniczną i kiedy się ją wykonuje?

Opinia geotechniczna powinna składać się z dwóch części – graficznej oraz opisowej. Część graficzna przedstawia się na planie sytuacyjnym punkty wierceń i linie przekrojów geotechnicznych, a także warstwy gruntu w przekrojach otworów. Z kolei w części opisowej powinny znaleźć się orientacyjne obliczenia nośności gruntu i ogólne zalecenia wynikające z badań i interpretacji geologa. Dotyczą one np.: konieczności wymiany gruntów w rejonie budowy, poziomu dna fundamentów czy konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych, czyli wykonania odwodnień na działce. W części opisowej zawarta jest także informacja o poziomie wód gruntowych i opis szczególnych warstw gruntów wraz z ich grubością oraz głębokością ich zalegania, gęstością, spójnością, zagęszczeniem, plastycznością czy wilgotnością. Ponadto są w niej zalecenia odnośnie dobierania odpowiednich fundamentów. W niektórych przypadkach podaje się także wyniki badań laboratoryjnych wód gruntowych, jak np. chemiczne próby wody – informuje nasz rozmówca, geotechnik z firmy NOVOTECH we Wrocławiu.

Opinię geotechniczną wykonuje się przed rozpoczęciem wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych, ponieważ to dzięki niej możliwe jest zaprojektowanie budynku przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości podnoszenia się wód gruntowych oraz ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków z podpiwniczeniem, jak domy jednorodzinne. Opinia geotechniczna wymagana jest także do zbudowania studni lub oczyszczalni ścieków oraz odwodnienia działki. Badanie geotechniczne wykonuje się dla własnego dobra – dzięki niemu można zapobiec utracie stabilności budynku, pękaniu ścian czy sufitów.

Jak sporządza się opinię geotechniczną?

Geotechnik odpowiada za wykonywanie specjalistycznych robót geotechnicznych niezbędnych do przeprowadzenia badania geotechnicznego. W przypadku obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznych wystarczą wiercenia, sondowania oraz analiza makroskopowa do określenia rodzaju gruntu. Po wykonaniu specjalnych odwiertów geologicznych geotechnik określa, czy na działce występują wody gruntowe, sezonowe wahania ich poziomu, rodzaj gruntu występujący na działce oraz jego nośność. Analizy dokonuje przy pomocy nowoczesnych, komputerowych technik. Na analizę składają się m.in.: określenie charakterystyki możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopień złożoności oddziaływań czy stopień zagrożenia mienia i życia awarią konstrukcji. Do analizy dołączone są parametry nośności warstw geotechnicznych oraz przekroje geotechniczne, na których podstawie specjalista zapisuje wnioski oraz zalecenia.