Tyczenie budynków na potrzeby uzyskania zezwolenia na budowę

Własny dom to największe marzenie wielu Polaków. Aby mogło się ono ostatecznie spełnić będziemy musieli przebrnąć przez długą listę formalności, z których zdecydowanie najważniejszą jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Po drodze konieczne będzie dopełnienie kilku innych obowiązków, między innymi sporządzenie mapy do celów projektowych. Czym jest ten dokument, do czego jest potrzebny i jak go uzyskać? Tego dowiemy się z poniższego tekstu.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Przeznaczenia tak zwanej mapy do celów projektowych nietrudno się domyślić: jest to opracowanie kartograficzne, niezbędne do wykonania projektu jakiegokolwiek obiektu budowlanego. Dokument ten obejmuje mapę sytuacyjno-wysokościową danej działki budowlanej, a więc:

  • Szczegółowe nakreślenie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, osie ulic i dróg, linie zabudowy oraz inne dane znajdujące się w planie zagospodarowania przestrzennego
  • szczegółowe rozmieszczenie wszelkich istniejących obiektów na terenie działki, np. drzew (jest to bardzo istotne szczególnie w przypadku, gdy na działce znajdują się pomniki przyrody)
  • ukształtowanie powierzchni działki

Skala takiej mapy może być różna, w zależności od rodzaju obiektu lub obiektów:

  • dla działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1:500
  • dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000
  • dla terenów rozległych z obiektami zlokalizowanymi w dużych rozproszeniu lub z obiektami liniowymi może wynosić 1:2000

Istotne jest również, aby mapa przedstawiała pewien obszar otaczający działkę. Jeśli konieczne jest wytyczenie wokół działki strefy ochronnej, mapa powinna uwzględniać ją w całości, w innych przypadkach przyjmuje się, że mapa przedstawiać pas co najmniej 30 metrów obszarów otaczających działkę.

Kto i jak przygotowuje mapę do celów projektowych?

Opracowaniem mapy do celów projektowych powinni zająć się odpowiedni wykwalifikowani i wyposażenie w odpowiedni sprzęt pomiarowy geodeci – jedną z firm świadczących tego typu usługi jest Geomap z Wrocławia. Dokument przygotowywany jest na bazie mapy zasadniczej, czyli podstawowego opracowania geodezyjno-kartograficznego, zawierającego informacje o przestrzennym usytuowaniu działek ewidencyjnych, już istniejących budynków oraz urządzeń budowlanych, sieci uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacja etc.), zarysie użytków gruntowych oraz wybrane informacje opisowe. Przed przystąpieniem do opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej, mapa zasadnicza powinna zostać zaktualizowana.