Rodzaje i terminy badań instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna to jeden z najważniejszych układów wewnętrznych każdego obiektu użytkowego – zarówno domu, jak i zakładu przemysłowego. Jakość wykonania instalacji decyduje nie tylko o jej funkcjonalności, ale również bezpieczeństwie odbiorników energii, osób przebywających w pobliżu oraz całego budynku. Dlatego tak istotne jest przeprowadzanie stosownych badań technicznych. Jakie to badania i kiedy należy je wykonywać?

Do czego służą badania instalacji elektrycznych?

Celem przeprowadzania badania instalacji elektrycznej jest sprawdzenie jej stanu technicznego pod kątem bezpieczeństwa użytkowników oraz zagrożenia pożarowego stwarzanego przez instalację i podłączone do niej urządzenia. Należy pamiętać, że niesprawna lub uszkodzona instalacja może być przyczyną śmiertelnego porażenia energią elektryczną, prowadzić do awarii odbiorników lub zwarć, stwarzających ryzyko zaprószenia ognia. Każde badanie powinno obejmować szczegółowe oględziny instalacji, pomiar jej parametrów technicznych oraz przeprowadzenie prób działania. Badanie powinno być wykonywane przez posiadających stosowne uprawnienia fachowców, takich jak firma Akint.

Rodzaje badań odbiorczych

Badania instalacji elektrycznej dzielimy na dwa zasadnicze rodzaje. Pierwszym z nich jest badanie odbiorcze, które przeprowadza się po wykonaniu instalacji elektrycznej i przed oddaniem jej do eksploatacji. Celem badania jest sprawdzenie, czy instalacja została wykonania zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Badanie obejmuje oględziny, pomiary parametrów technicznych i próby zgodne z wymaganymi normy PN-HD 60364-6:2008.

Badania okresowe

Nazywane również badaniami eksploatacyjnymi. Wykonuje się w regularnych odstępach czasu, uzależnionych między innymi od rodzaju pomieszczenia, w jakim instalacja jest wykorzystywana. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 5 lat. Badanie okresowe, podobnie jak badanie odbiorcze obejmuje oględziny i pomiar parametrów – w szczególności rezystancji izolacji oraz skuteczności samoczynnego wyłączenia się zasilania. O częstotliwości badania danego parametru decyduje rodzaj pomieszczenia w jakim znajduje się instalacja. Przykładowo pomiar rezystancji w pomieszczeniach w których znajdują się żrące wyziewy powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż raz na rok. Z kolei w pomieszczeniach gorących, w których temperatura osiąga ponad 35 stopni C, ten sam pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż raz na 5 lat.