Przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa w budownictwie

Place budowy są miejscami, na których nietrudno o wypadek – budownictwo jest gałęzią gospodarki, w której mimo wielu form coraz to lepszych zabezpieczeń corocznie dochodzi do wyjątkowo wysokiej ilości nieszczęśliwych wypadków, kończących się poważnymi uszkodzeniami ciała lub śmiercią. Dlatego praca budowlana musi być podporządkowana licznymi przepisom, dotyczącym kwestii bezpieczeństwa.

BHP

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na placu budowy?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego odpowiedzialność za bezpieczną organizację pracy na placu budowy spoczywa bezpośrednio na kierownikach budowy, w dalszej kolejności na inżynierach, majstrach oraz brygadzistach. Kierownik budowy zobowiązany jest między innymi do zapewnienia podlegającym mu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na danym stanowisku, przekazywanie pracownikom informacji dotyczących między innymi zagrożeń dla zdrowia i życia oraz środków podjętych w celu ich wyeliminowania, w przypadku zaś gdy na terenie budowy pracę wykonują pracownicy różnych pracodawców – wyznaczenie koordynatorów, sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto w przypadku, gdy na placu pracują w tym czasie różne firmy, zobowiązane one są do ścisłej współpracy, obejmującej między innymi ustalenie metod zapobiegania niebezpieczeństwom i podejmowanie działań w razie wystąpienia sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników, a także informowanie się nawzajem o potencjalnych zagrożeniach.

Jak zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy?

Bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników budowlanych jest sumą bardzo wielu czynników. Kierownik budowy przed zezwoleniem na pracę powinien:

  • Ustalić metody pracy wraz z zasadami bezpieczeństwa
  • Sporządzić plan pracy, obejmujący między innymi optymalne zapotrzebowanie na pracowników, terminy poszczególnych prac i zadań, zapotrzebowanie na zaplecze higieniczno-sanitarne
  • Wyposażyć pracowników w odpowiednie materiały, narzędzia i maszyny, a także w środki ochronne służące zapobieganiu wypadkom i chorobom zawodowym.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego co roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu śmiertelnych wypadków przy pracy. Większość z nich to wynik zaniedbań, nieprzestrzegania przepisów sanitarnych oraz braku koordynacji zadań. Dlatego chcąc uniknąć takich przypadków na terenie naszej inwestycji, powinniśmy korzystać z usług jedynie profesjonalnych i doświadczonych wykonawców, takich jak firma, takich jak firma budowlana Telka.