Kiedy należy sporządzić raport środowiskowy?

Wielu inwestorów oraz przedsiębiorców zastanawia się, jakie należy spełnić wymagania przed przystąpieniem do budowy zaplanowanych na danym obszarze obiektów. Ważnym elementem przy realizacji niektórych projektów jest raport środowiskowy, w którym określone jest, w jakim stopniu dane przedsięwzięcie oddziałuje na ekosystem.

Sporządzanie raportu środowiskowego

Przesłanki do sporządzenia raportu

Kompleksowe badania dotyczące wpływu realizacji inwestycji na przyrodę, czyli ocena jej oddziaływania na środowisko naturalne – raport OOŚ – sporządzane są w określonych przypadkach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku wykonuje się je przy inwestycjach znacząco wpływających na środowisko oraz po wcześniejszej analizie tych, które mogą w nie ingerować potencjalnie. W dokumencie szczegółowo przedstawione są podmioty oraz branże podlegające ocenie i wydaniu decyzji środowiskowej.

Odpowiedzialne za wydanie opinii organy państwowe, do których kierowane są wnioski to:

  • starostwa powiatowe
  • urzędy miast lub gmin
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
  • regionalne dyrekcje lasów państwowych
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • urzędy miast na prawach powiatu
  • urzędy dzielnicowe.

Upoważniony urząd na podstawie raportu OOŚ wydaje decyzję, która określa dopuszczenie oraz sposób realizacji przedsięwzięcia, tak aby jak najmniej szkodził on środowisku naturalnemu. 

Podmioty zwolnione z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Realizacje, w przypadku których nie ma konieczności sporządzania raportu dotyczącego środowiska, a mające na nie znaczący wpływ to przedsięwzięcia związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Temu samemu zwolnieniu podlegają również działania ratownicze oraz realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa cywilnego poprzez przeciwdziałanie bezpośredniemu zagrożeniu dla ludności lub usuwanie go. W takich sytuacjach odpowiedni wniosek kierowany jest do dyrekcji ochrony środowiska, z podaniem argumentów za koniecznością przeprowadzenia danego przedsięwzięcia.

Czym jest raport o ochronie środowiska?

Raport OOŚ jest rozbudowanym dokumentem, w którym zawarta jest analiza projektu pod względem jego ingerencji w zastany system ekologiczny. Obejmuje on wiele elementów wymienionych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W zestawieniu tym znajdują się punkty dotyczące opisu całego przedsięwzięcia wraz z warunkami prowadzonych prac budowlanych, eksploatacji oraz użytkowania terenu. Raport powinien zawierać również cechy procesów produkcyjnych, przewidywany rodzaj oraz ilość szkodliwych emisji i odpadów, zapotrzebowanie na energię oraz jej zużycie, wykorzystanie zasobów naturalnych, dokładną analizę warunków środowiskowych, jak również potencjalne zagrożenia i wpływ całego projektu na ekosystem. To tylko niektóre z elementów mających się znaleźć w przygotowanej analizie. Sporządzenie takiej dokumentacji wymaga posiadania określonych uprawnień oraz wiedzy eksperckiej. Profesjonaliści z ProEkoEkspert przygotowują pełne raporty środowiskowe OOŚ. Pomagają oni swoim klientom zebrać komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji.