Jak uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu przewodów kominowych do użytku?

Dobrze działająca instalacja kominowa pozwala na pozbywanie się dymu powstającego przy korzystaniu z urządzeń grzewczych. Tworzące się podczas spalania gazy stanowią niebezpieczeństwo, a substancje chemiczne w nich zawarte mogą być przyczyną zatruć, a nawet śmierci. Wysoka temperatura oraz składniki osadzające się w przewodach kominowych potrafią być przyczyną pożaru. Ze względu na zagrożenia konieczne jest wykonanie tzw. odbioru kominiarskiego.

Instalowanie przewodów kominowych

Dlaczego zaświadczenie o dopuszczeniu przewodów kominowych do użytku jest niezbędne?

Zakończenie inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością przeprowadzenia tzw. odbiorów budowlanych, które potwierdzą, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem i prawidłowo. Bez dopełnienia formalności z tym związanych eksploatacja budynku nie będzie możliwa. Choć tego typu czynności wielu osobom wydają się niepotrzebną biurokracją, to warto pamiętać, że od prawidłowej realizacji wszystkich etapów prac zależy nie tylko bezpieczeństwo użytkowników, ale w dużej mierze także komfort późniejszej eksploatacji. Ważnym elementem odbiorów koniecznych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na budowę jest weryfikacja przyłączy najważniejszych instalacji – wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej i kominowej, jeśli dom jest wyposażony w urządzenia grzewcze, które jej wymagają. W przypadku kominów wentylacyjnych i dymowych potrzebnym inwestorowi dokumentem jest zaświadczenie o dopuszczeniu przewodów kominowych do użytku – wyjaśnia przedstawiciel Zakładu Usług Kominiarskich, który specjalizuje się w przeglądach i obsłudze systemów kominowych i wentylacyjnych.

Prawidłowe działanie wentylacji oraz instalacji kominowej jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania budynku. System wentylacyjny umożliwia systematyczną wymianę powietrza w pomieszczeniach, usuwając na zewnątrz przykre zapachy, powstające zanieczyszczenia powietrza, ale przede wszystkim regulując wilgotność. Bez odpowiedniego przepływu powietrza wewnątrz budynku mogłyby bez przeszkód rozwijać się grzyby i pleśnie, a skraplająca się para wodna uszkadzałaby z czasem tynki czy samą konstrukcję ścian, stropu i dachów.

Równie ważne jest sprawne funkcjonowanie systemu kominowego. Wyprowadzanie na zewnątrz produktów spalania jest niezbędne z uwagi na powstające w czasie pracy kotłów, pieców czy kominków dymy, które zawierają wiele szkodliwych, a nierzadko trujących substancji. Chodzi tu nie tylko o niebezpieczny czad, czyli tlenek węgla pojawiający się najczęściej podczas niepełnego spalania, ale także inne gazy, w tym dwutlenek węgla i zawieszone w dymie pyły oraz groźne dla zdrowia substancje, takie jak choćby rakotwórczy benzo(alfa)piren.

Systemy wentylacyjne i kominowe mogą spełniać swą funkcję tylko wtedy, jeśli zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane. W przypadku wentylacji coraz częściej stosowane są systemy mechaniczne, które wymuszają obieg powietrza za pomocą instalowanych w budynku wentylatorów. Kluczowe będzie więc sprawdzenie, czy zastosowane rozwiązania mają odpowiednią wydajność. W przypadku rzadziej już wybieranej wentylacji grawitacyjnej ważne będzie właściwe usytuowanie kominów wentylacyjnych, ale także rozmiar zamontowanych kratek, który musi dawać prawidłowy przepływ czy brak przeszkód zaburzających ruch powietrza.

Jak wygląda procedura wydawania zaświadczenia o dopuszczeniu przewodów kominowych do użytku?

Zaświadczenie o dopuszczeniu przewodów kominowych do użytku jest wystawiane po przeprowadzeniu tzw. odbioru kominiarskiego. Może on być wykonany wyłącznie przez osobę posiadającą tytuł mistrza kominiarskiego nadany przez organizację samorządu zawodowego po spełnieniu odpowiednich wymagań co do poziomu kompetencji zawodowych i doświadczenia. Mistrz kominiarski w ramach prowadzonego odbioru sprawdza dokumentację związaną z urządzeniami kominowymi, a także kontroluje, czy zostały one wykonane zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.

Jeśli chodzi o formalności, to kominiarz sprawdza zgodność instalacji kominowej i wentylacyjnej z projektem budowlanym, weryfikując także rodzaj zastosowanych materiałów. Ważne będą tu aprobaty techniczne, atesty oraz dopuszczenia wystawione dla użytych przy wykonaniu systemu kominowego i wentylacyjnego elementów oraz materiałów. W ramach czynności wykonywanych przez mistrza kominiarskiego konieczne będzie sprawdzenie, czy wszystkie przewody są szczelne, mają odpowiednią drożność, a także czy kominy są wyprowadzone ponad połać dachu na wymaganą przez Prawo budowlane wysokość. Ważne będzie również rozmieszczenie wyczystek oraz czopuchów i kratek wentylacyjnych.

Kominiarz sprawdza wykonanie wszystkich elementów składających się na instalację kominową. W przypadku kominów murowanych ważna będzie jakość spoin, typ cegieł i sposób ich ułożenia. Jeśli wykorzystano komin systemowy bądź zastosowano wkład stalowy, albo ceramiczny istotna będzie precyzja połączenia poszczególnych elementów oraz jakość uszczelnień między nimi. Liczyć się będzie odległość komina od palnych elementów budynku – zwłaszcza części tworzących więźbę dachową i konstrukcję stropu, jeśli jest wykonany z drewna. Kominiarz sprawdzi zakończenie komina, zwracając uwagę m.in. czy zastosowano nasadę kominową tam, gdzie według przepisów jest ona niezbędna. Podczas kontroli wentylacji kominiarz kontroluje przepływ powietrza.

Efektem prowadzonej kontroli jest wręczany inwestorowi protokół odbioru przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, który potwierdza, że mogą one być bezpiecznie użytkowane. Warto pamiętać, że obowiązek uzyskania zaświadczenia obejmuje nie tylko nowo powstające budynki, ale także te, które są  poddawane remontom czy modernizacji. Będzie tak choćby po wymianie kotła centralnego ogrzewania i związanej z tym instalacji nowego wkładu kominowego czy po przebudowie komina i podłączenia do niego kominka lub pieca wolnostojącego. We wszystkich tego rodzaju sytuacjach konieczne będzie wezwanie mistrza kominiarskiego zarówno z uwagi na obowiązujące przepisy, jak i z troski o własne bezpieczeństwo.