Jak badać elementy konstrukcji budowlanych?

Odpowiednie badania konstrukcji budowlanych mają na celu stworzenie dokumentacji, oceny i określenia stanu rzeczywistego konkretnych elementów konstrukcyjnych, lub też całych obiektów budowlanych. Podczas diagnostyki konstrukcji przeprowadza się m.in. badania cech fizycznych konkretnych materiałów budowlanych (np. wytrzymałości, nasiąkliwości, mrozoodporności). W tym celu należy przeprowadzić badania niszczące lub nieniszczące na analizowanym obiekcie lub w laboratorium. Na takiej podstawie sporządzane są ekspertyzy i opinie techniczne oraz opracowywana jest technologia niezbędnych napraw. Jakie są zalety diagnostyki konstrukcji budowlanych?

Nadzór budowlany

Diagnostyka konstrukcji budowlanych – zalety

Trwałość budynków oraz ich konstrukcji jest zależna od wielu różnych czynników, do których należą m.in. parametry materiałowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz warunki atmosferyczne i naturalne procesy chemiczne, na jakie budynki są narażone. Działania diagnostyczne umożliwiają określenie, rzeczywistego stanu technicznego budynku oraz (w dalszej perspektywie) jakie prace naprawcze należy przeprowadzić, aby konstrukcja była bezpieczna i zdatna do dalszego użytkowania.

Diagnostyka umożliwia także zbadanie, udokumentowanie oraz przeprowadzenie oceny stateczności obiektu, stopnia jego zużycia, zaawansowania procesów korozyjnych oraz izolacyjności cieplnej. Badania diagnostyczne potrzebne do sporządzenia dokumentacji na temat obiektu budowlanego, dobierane są indywidualnie w zależności od szeregu cech budowli, na które składa się m.in. jego rodzaj, funkcja, układ konstrukcyjny, warunki eksploatacji oraz nadrzędna kwestia, jaką jest tematyka i cel opracowania. Odpowiednio dobrany zakres badań pozwala na określenie stopnia zużycia obiektu, zdefiniowanie przyczyny obecnych uszkodzeń oraz opracowanie projektu renowacji.

Badania elementów konstrukcyjnych obejmują wiele działań z zakresu profesjonalnych czynności. Zalicza się do nich m.in.:

– badania cech fizycznych materiałów (wytrzymałości na ściskanie, zginanie, odrywanie, wilgotności i nasiąkliwości),

– badania nieniszczące konstrukcji (określenie rozstawu prętów zbrojeniowych, grubości otuliny zbrojenia, rozwarstwień i uszkodzeń struktury betonu),

– badania parametrów użytkowych (odporność na ścieranie, antypoślizgowość, antyelektrostatyczność)

– badania twardości metodą Leeba,

– badania grubości powłok i elementów (wspomagające odbiór robót zabezpieczających konstrukcję przed korozją i dostarczenie niezbędnych informacji podczas przeglądów konstrukcji),

– badanie elementów murowanych (wytrzymałość na ściskanie, mapa zawilgocenia ścian obiektu),

– badania termograficzne (możliwość sprawdzenia, które elementy obiektu należy poprawić, aby uzyskać oszczędności w trakcie sezonu grzewczego),

– mykologię (określenie przyczyn pojawienia się grzybów i pleśni w domu),

– pomiar szczelności pomieszczeń (przepływu powietrza w pomieszczeniach).

– badania drgań konstrukcji

Dlaczego badania konstrukcji budowlanych to ważna czynność?

Skutecznie oraz kompleksowo wykonana diagnostyka umożliwia bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych poprzez ocenę stanu technicznego budynku, ustalenie przyczyn ewentualnych jego uszkodzeń oraz podjęcie dalszych działań zaradczych. Stanowi to podstawę do wykonania planu niezbędnych napraw, remontu i modernizacji obiektu. Analiza techniczna jest nieodłączną częścią procesu renowacji, wzmocnienia, a nawet odbudowy budynku. Badania konstrukcji często połączone są także z diagnozą geotechniczną, która pozwala na dokonanie oceny warunków posadowienia obiektu.

Jak mówi pracownik firmy GRUPA BARG zajmującej się profesjonalnymi badaniami z zakresu elementów konstrukcji budowlanych: Najczęstszym następstwem i dopełnieniem diagnostyki budowli jest sporządzenie projektu wykonawczego. Jest on niezbędny w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych – np. jeżeli zachodzi konieczność wzmocnienia elementów, trzeba dostarczyć dokumentację umożliwiające firmie wykonawczej prawidłowe przeprowadzenie prac.

Decydując się na wykonanie badań elementów konstrukcyjnych budynku, należy skorzystać z oferty jedynie profesjonalnych firm oferujących takie usługi. Doświadczeni, wykwalifikowani pracownicy i wysokiej jakości sprzęt to gwarancja rzetelnej diagnostyki.