Czym zajmuje się inspektor nadzoru inwestorskiego?

Jak sama nazwa wskazuje, inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie. Posiada specjalistyczną wiedzę techniczną i doświadczenie. Jego rola polega na czuwaniu nad prawidłowym przebiegiem inwestycji, a do jego głównych zadań należy kontrola materiałów budowlanych i weryfikacja dokumentów, które potwierdzają ich właściwości użytkowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Kto i kiedy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego?

Zgodnie z Prawem budowlanym inspektor powoływany jest przez inwestora. Wyjątek stanowią sytuacje, w których występuje wysoki stopnień skomplikowania samego obiektu lub robót budowlanych albo przewidywany jest znaczny wpływ na środowisko. W takich przypadkach decyzja o ustanowieniu inspektora nadzoru inwestorskiego należy do organu wydającego pozwolenie na budowę. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane.

Jakie czynności wchodzą w zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego?

Prawo budowlane traktuje inspektora jako uczestnika procesu budowlanego, a jego rola polega na ochronie interesów inwestora.

Do podstawowych obowiązków inspektora zaliczamy: nadzór nad realizacją inwestycji zgodnie z przepisami, projektem, pozwoleniem na budowę i wiedzą techniczną, kontrolę jakości przeprowadzanych prac i jej efektów na każdym etapie oraz sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub zanikają. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest również obecny podczas prób i odbiorów technicznych różnego rodzaju instalacji, przewodów kominowych oraz urządzeń technicznych. Ponadto do jego zadań należy: udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, zatwierdzanie wykonanych robót, a w tym usuwania wad oraz – jeśli inwestor wyrazi taką potrzebę – kontrola nad rozliczeniem budowy – wymienia ekspert, nasz rozmówca z Biura Projektowego Piotr Jóźwik.

Jakie uprawnienia posiada inspektor nadzoru inwestorskiego?

W ramach nadzoru inwestorskiego inspektor ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy lub kierownikowi robót budowlanych. Polecenia te muszą zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy i mogą obejmować takie działania jak:

  • przeprowadzanie prób i badań (łącznie z tymi, przy których konieczne będzie odkrycie robót czy elementów zakrytych),
  • usuwanie występujących nieprawidłowości lub zagrożeń,
  • przedstawianie ekspertyz dotyczących robót,
  • udostępnianie informacji oraz dokumentów dotyczących wykorzystywanych podczas prac materiałów
  • przedstawianie informacji, dokumentów i dowodów dopuszczenia do stosowania urządzeń technicznych.

Dodatkowo inspektor ma prawo wymagać poprawek lub przeprowadzenia na nowo robót, które uzna za wadliwie wykonane. Może również zażądać wstrzymania prac budowlanych, jeśli uzna, że ich kontynuacja może stanowić zagrożenie lub wiązać się z ryzykiem wystąpienia niezgodności z projektem czy pozwoleniem na budowę.