Czym są mapy geodezyjne do celów projektowych?

Jednym z najważniejszych elementów, o których należy pamiętać planując projekt budowlany, jest stworzenie mapy geodezyjnej do celów projektowych. Umożliwia ona zrealizowanie inwestycji, która wymaga pozwolenia na rozpoczęcie budowy. Podpowiadamy, czym są mapy geodezyjne oraz jak powinno wyglądać opracowanie mapy i dobranie odpowiedniej do rodzaju inwestycji skali.

Mapy geodezyjne

Pojęcie mapy do celów projektowych

Opracowanie kartograficzne w geodezji stworzone do celów projektowych, które obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania projektu budowlanego, określa się pojęciem mapy do celów projektowych. Mapy tego typu są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji, która wymaga pozwolenia na budowę. Co za tym idzie, jest to najczęściej zamawiana usługa u geodety.

Opracowanie kartograficzne w geodezji powinno być wykonane jako kopia mapy przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub aktualnej mapy zasadniczej.

Warto pamiętać, że mapa geodezyjna do celów projektowych służy do naniesienia przez projektanta obrazu całej inwestycji, którą może być budynek mieszkalny, hala stalowa lub inny obiekt wraz z przyłączami wodnymi, kanalizacją deszczową, a także instalacjami sanitarnymi, gazowymi, elektrycznymi oraz telekomunikacyjnymi.

Jak powinno wyglądać opracowanie mapy?

Mapy do celów projektowych to opracowania, które powstają na bazie aktualnej mapy zasadniczej. Wśród najważniejszych elementów wchodzących w jej treść można wyróżnić stałe elementy mapy zasadniczej oraz granice własności nieruchomości.

Jak podkreśla ekspert reprezentujący biuro geodezyjne Geonet: Granice władania działek wyróżnia się dzięki opracowanym geodezyjnie liniom, które rozgraniczają tereny o różnym przeznaczeniu. Dzięki nim wyznacza się także linie zabudowy oraz osie ulic i dróg. Muszą być one jednak wcześniej ustalone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na mapach do celów projektowych znajdują się także elementy zieleni wysokiej, w tym pomniki przyrody oraz inne obiekty, zgodne z celem wykonywanej pracy.

Jak wygląda skala map geodezyjnych?

Mapy do celów projektowych wykonywane są w różnych skalach. Skala map dla działek budowlanych powinna wynosić przynajmniej 1:500, z kolei skala dla zespołów obiektów budowlanych, a także terenów budownictwa przemysłowego nie powinna być mniejsza niż 1:1000. Są to najbardziej popularne typy skal map geodezyjnych. Celem ich sporządzenia jest weryfikacja ewidencji gruntów ze stanem faktycznym.

Przy rozległych terenach z obiektami budowlanymi, które cechują się dużym rozproszeniem, skala może wynosić 1:2000. Warto pamiętać, że zakres mapy powinien obejmować obszar, który otacza teren inwestycji w pasie co najmniej 30-metrowym, a w przypadku ustalenia strefy ochronnej, również jej terenu.