Czym jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

Okres budowy domu potrafi przysporzyć sporo stresu. Podczas każdej inwestycji pojawiają się nieprzewidziane wydarzenia, wydatki i opóźnienia. Tym bardziej cieszy nas, kiedy budowa dobiega końca i już wyobrażamy sobie siebie w swoim nowym domu. Jedną z już naprawdę ostatnich formalności, jakich musimy dopełnić, jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, dzięki której uzyskamy zgodę urzędu na zamieszkanie budynku.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zwana inaczej pomiarem powykonawczym polega na wykonaniu mapy do odbioru tego, co wybudowaliśmy na naszej działce. Na początku budowy wykonywaliśmy co prawda mapę do celów projektowych, jednak teraz musi ona zostać zweryfikowana i przedstawiać to, co w rzeczywistości znajduje się na działce po zakończeniu prac budowlanych. Znaleźć się na niej powinny posadowienie budynku oraz przyłączy wody, prądu i ewentualnie gazu oraz w jaki sposób odprowadzane się ścieki. Mapa powykonawcza jest podstawą do otrzymania innych niezbędnych do odbioru budynku dokumentów:

  • protokołu odbioru przyłącza wodociągowego
  • protokołu odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej (szamba czy przydomowej oczyszczalni ścieków)
  • informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki.

Inwentaryzację taką zlecamy firmie geodezyjnej lub geodecie z uprawnieniami. Najczęściej musimy przy tym podać, w jakiej miejscowości znajduje się działka, jaki ma numer geodezyjny i co potrzebujemy pomierzyć.  Geodeta wtedy zbierze aktualne dane o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki i naniesie je na mapę zasadniczą.

Udaliśmy się do firmy Usługi Geodezyjne Leszek Kaczkowski. Zrealizowała ona już tysiące geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych i bardzo dobrze orientuje się w praktycznych aspektach całego procesu. Naszym pytaniem było, jak długo trwa wykonanie takiej ekspertyzy?

Wykonanie mapy powykonawczej polega na uzupełnieniu o wszelkie nowe elementy mapy pobranej ze Starostwa i od tego, jak szybko taką mapę uda się uzyskać z urzędu zależy długość całkowitego wykonania. Zazwyczaj czas realizacji waha się od 1 do 8 tygodni.

Wynik pracy geodety powinny być 2-3 sztuki papierowej mapy z napisem w nagłówku „Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”. Standardowo mapy drukuje się w skali 1:500, bo taką skalę ma mapa do celów projektowych, co umożliwia porównanie projektowanego budynku z jego rzeczywistym położeniem.

Jeżeli kształt budynku oraz jego posadowienie względem granic jest takie samo jak w projekcie, wydawane jest oświadczenie geodety o zgodności projektu z planem zagospodarowania działki.