Znaczenie badań geologicznych dla prac budowlanych

Aby określić warunki fizykomechaniczne gruntu przed wykonaniem jakichkolwiek prac budowlanych, należy przeprowadzić badania geologiczne. Uzyskane wyniki pozwalają na zastosowanie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo i stabilność konstrukcyjną budynku. Należy zawczasu wiedzieć, jaki jest stan zagęszczenia gruntu, a także poziom oraz agresywność wód gruntowych. Pomagają w tym nie tylko badania laboratoryjne, ale również geologiczne, których ideę wyjaśniamy w poniższym artykule.

Zakres badań geologicznych

Jak głosi Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki, zakres badań geologicznych ustalany jest na podstawie kategorii geotechnicznej budynku. Budowę obiektów budowlanych pierwszej klasy (m.in. jedno- lub dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze) należy poprzedzić badaniami, które mogą ograniczać się jedynie do wierceń, sondowań lub analizy makroskopowej określającej rodzaj gruntu. W przypadku badań geologicznych najodpowiedniejsze jest wykonanie co najmniej trzech odwiertów na głębokość ok. 4-5 metrów. Sondowanie statystyczne i dynamiczne, badanie presjometryczne, dylatometryczne, a także sondą krzyżakową oraz poprzez próbne obciążenie gruntu, pozwalają określić fizyczne i mechaniczne właściwości gruntu – spójność, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu oraz kąt tarcia wewnętrznego.

W jakim celu wykonuje się badania geologiczne?

Po wykonaniu badań geologicznych ustala się warunki zabudowy. Są one niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz ustalenia doboru właściwych fundamentów i ilości zbrojenia przez projektanta domu. Badania określają również trudności pojawiające się w związku z właściwościami fizykomechanicznymi gruntu, ponieważ wskutek zamarzania wody może dochodzić do ich wysadzistości, co stanowi duże zagrożenie dla całej konstrukcji. Kiedy po interpretacji wyników badań wyniknie, że na danym terenie może dojść do powstania cyklicznego unoszenia się i opadania gruntu, fundamenty należy położyć na głębokości większej niż przemarzanie.

Lepiej zapobiegać

Dzięki wykonaniu badań geologicznych można uniknąć kosztów wynikających z ewentualnych szkód powstających z powodu niewłaściwego posadowienia budynku. Są one na pewno tańsze niż naprawy, remonty oraz wzmocnienia popękanych ścian i posadzek, a także piwnic, które są narażone na zalanie ze względu na wysoki poziom wód gruntowych  – wyjaśnia ekspert z Przedsiębiorstwa Geologicznego Geoprojekt Szczecin, które oferuje usługi projektowania badań geotechnicznych i geologicznych, przeprowadzania robót terenowych i badań gruntu (sondowania statyczne i dynamiczne, wiercenia rurowane, nierurowane i rdzeniowe oraz badania presjometryczne), badań laboratoryjnych oraz analizy wyników i opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych.