Zastosowanie kruszyw w budownictwie inżynieryjnym

Kruszywa należą do materiałów, które są najszerzej wykorzystywane przy wszystkich rodzajach robót budowlanych. Ich zużycie jest jednak szczególnie wysokie w budownictwie inżynieryjnym, gdzie stosuje się je zarówno jako surowiec do produkcji używanych materiałów, jak i bezpośrednio podczas ulepszania podłoża lub kształtowania terenu. Nowoczesne technologie budowlane pozwalają zarówno na używanie kruszyw mineralnych, jak i alternatywnych.

budowa drogi

Dlaczego kruszywa budowlane są niezbędne w budownictwie inżynieryjnym?

Budownictwo inżynieryjne zajmuje się realizacją inwestycji związanych z tworzeniem wszelkiego rodzaju infrastruktury – budową dróg, linii kolejowych, mostów, tuneli, a także linii przesyłowych oraz budowli ziemnych, również na potrzeby wznoszenia różnych obiektów hydrotechnicznych. Specyfika powstających budowli wiąże się na ogół z koniecznością prowadzenia dużej ilości robót ziemnych oraz właściwego kształtowania i przygotowywania podłoża, co sprawia, że w trakcie prac pojawia się duże zapotrzebowanie na kruszywa budowlane, które umożliwiają uzyskiwanie pożądanej nośności gruntu, a jednocześni ułatwiają formowanie poszczególnych konstrukcji ziemnych oraz ich zagęszczanie i wzmacnianie. Kruszywa wchodzą też w skład najczęściej wykorzystywanych materiałów – stanowią główny komponent betonów, a także używanych zapraw. Są też wykorzystywane jako podsypka pod torowiska oraz jako element mieszanek mineralno-asfaltowych układanych jako nawierzchnie dróg.

Jakich kruszyw używa się w budownictwie inżynieryjnym?

Budownictwo inżynieryjne korzysta z większości rodzajów dostępnych kruszyw, choć skala ich zastosowania jest różna, w zależności od charakterystyki wykonywanych obiektów. Największą grupę stanowią kruszywa naturalne, w skład których wchodzą zarówno surowce pozyskiwane ze skał okruchowych, a więc piaski oraz żwiry o niewielkim uziarnieniu, jak również skały lite poddawane wcześniej obróbce, pozwalającej na nadanie im właściwego uziarnienia i kształtu. W tej kategorii znajdą się wszelkiego rodzaju kruszywa łamane albo kruszone – grys, kliniec, tłuczeń i kamień łamany. Szeroko stosowane są także rozmaite mieszanki np. pospółka, niesorty czy otoczaki.

W budownictwie inżynieryjnym korzysta się także z kruszyw sztucznych, a więc takich, które zostały wyprodukowane z surowców mineralnych lub poprzemysłowych, poddanych specjalnej obróbce. Przykładem może tu być keramzyt spiekany z glinki lub kruszywa powstające z wypalania i spiekania popiołów np. popiołoporyt. Kruszywa mogą też powstawać m.in. z przerobu mechanicznego surowców pohutniczych – są one dostępne m.in. u producenta kruszyw hutniczych Ekoprod z Bytomia. Kruszywa recyklingowe to także materiały z ponownego wykorzystania kruszonego betonu albo destruktu asfaltowego.