Kiedy wykonuje się audyt energetyczny i na czym on polega?

Audytem energetycznym nazywamy fachową ekspertyzę oraz powstający w jej efekcie dokument, który szczegółowo określa energochłonność budynku i sugeruje sposoby ograniczenia strat ciepła. W audycie energetycznym zawarte są również dokładne wyliczenia oszczędności możliwych do osiągnięcia przy zastosowaniu konkretnych rozwiązań termomodernizacyjnych.

Dlaczego warto wykonać audyt energetyczny budynku?

W ostatnich latach wszyscy właściciele, zarządcy i administratorzy budynków mierzą się z poważnym problemem, jakim niewątpliwie są rosnące ceny energii – zauważa nasz rozmówca z Pomorskiego Centrum Termomodernizacji. Kolejną ważną kwestią jest dążenie do ograniczenia emisji szkodliwych gazów, w tym przede wszystkim CO2.

Przeprowadzenie audytu energetycznego i wdrożenie sugerowanych w nim modernizacji jest najprostszą drogą do uzyskania długofalowych oszczędności na energii grzewczej i uczynienia budynku bardziej przyjaznym dla środowiska. Warto tutaj wspomnieć, że inwestorzy, którzy podjęli się przeprowadzenia audytu energetycznego, na jego podstawie mogą korzystać z premii termomodernizacyjnej na wykonane w budynku modernizacje.

Na czym polega audyt energetyczny?

Pierwszym krokiem do wykonania audytu jest dokładne ustalenie bieżących kosztów ogrzewania budynku. Sprawdzana jest sprawność instalacji grzewczej, oblicza się także zapotrzebowanie na ciepło. Niezbędne jest więc dostarczenie audytorowi szeregu informacji dotyczących budynku, jego kubatury, sposobu wykorzystania i ilości korzystających z niego osób, a także szczegółów dotyczących metod ogrzewania i budowy działającej instalacji c.o.

Następnym etapem jest ocena stanu technicznego budynku z naciskiem na instalacje i urządzenia służące ogrzewaniu i ograniczeniu strat ciepła. Zasadniczym celem jest znalezienie przyczyn zbyt dużego zużycia energii i zaproponowanie rozwiązań eliminujących ten problem.

W tym momencie audytor ustala zatem, jakie prace modernizacyjne należy podjąć. Sugestie mogą dotyczyć np. poprawy istniejącej izolacji przegród zewnętrznych, osuszanie zawilgoconych murów czy reperacje elementów samej instalacji grzewczej albo nawet jej całkowitą wymianę.

Na podstawie zebranych informacji ekspert przystępuje do przygotowania podsumowania audytu energetycznego. Dokument wskazuje konkretne rozwiązania i przedsięwzięcia, realizacja których pozwoli znacznie obniżyć koszty ogrzewania budynku.

Audyt zawiera szczegółowy zakres wskazanych modernizacji, a także różne sposoby zwiększenia efektywności energetycznej budynku, opatrzone projektowanym bilansem zysków i strat. W ten sposób inwestor zyskuje możliwość świadomego wyboru takich rozwiązań, które zwiększą wydajność energetyczną budynku i leżą w zasięgu jego możliwości  finansowych.