Rodzaje sprzętów wykorzystywanych w pracach geologicznych

Przed przystąpieniem do realizacji większości inwestycji budowlanych niezbędne jest wykonanie różnego rodzaju badań geologicznych i geotechnicznych. Jeśli chodzi o badania geologiczne, najczęściej wykonuje się próbne wiercenia i wykopy. Kolejne popularne badanie to sondowanie dynamiczne lub statyczne, badania presjometryczne oraz badania płytą VSS. W jakim celu wykonywane są te badania i jaki sprzęt jest do nich wykorzystywany?

Próbne wiercenia i wykopy

Próbne wiercenia i wykopy wykonuje się w celu zbadania układu warstw gruntu. Dodatkowo podczas badań pobierane są próbki gruntu, które są następnie analizowane w laboratorium. Podstawowym sprzętem do wykonywania badań są wiertnice dostępne na rynku w różnych wariantach. Mogą to być maszyny na gąsienicach, wiertnice na kołach lub proste wiertnice, tzw. trójnogi. Te pierwsze sprzęty wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie teren jest trudno dostępny. Trójnogów można używać nawet na pontonach. Kolejny sprzęt przydatny przy badaniach warstw gruntu to próbnik przelotowy, który służy do pobierania próbek gruntu metodą udarową. Jest wbijany w grunt młotem (elektrycznym lub spalinowym).

Badania presjometryczne

Jak mówi nam przedstawiciel Przedsiębiorstwa Geologicznego Geoprojekt Szczecin, badania presjometryczne to pomiary odkształcalności gruntów oraz słabych skał. Dzięki wynikom z tych badań możliwe jest określenie wytrzymałości gruntu oraz jego ściśliwości. Presjometr, któremu się przyglądamy (Meandra), składa się z sondy, która jest połączona przewodem koncentrycznym z urządzeniem zasilającym. Sonda wyposażona jest w trzy rozszerzalne komory – gdy do jednej z komór wprowadzimy wodę, a do dwóch pozostałych (są to komory ochronne), sonda w czasie badania wywiera równomierny nacisk na ściany otworu wiertniczego, w którym zostaje umieszczona. Dzięki przeprowadzeniu badania, możliwe jest sporządzenie krzywej presjometrycznej.

Badania płytą VSS

Badania statyczną płytą VSS pozwalają określić zagęszczenie warstw nasypu oraz nośność i zagęszczenie podłoża (w tym również niektórych typów podbudów). Stopniowo obciążaną płytą mierzymy osiadanie gruntu. Najpopularniejszy sprzęt wykorzystywany do pomiarów to trójpunktowe płyty VSS. Odczyt obciążenia wykonuje się bezpośrednio z manometru, a odczyt osiadania z precyzyjnych czujników pomiarowych. Dzięki nowoczesnym urządzeniom możliwe jest wyznaczenie pierwotnego i wtórnego modułu obciążenia.