Rodzaje robót ziemnych

Kupujemy działkę z zamiarem postawienia na niej domu czy zamienienia w działkę rekreacyjną. Ogrom prac do zaplanowania i formalności do dopełnienia, wydaje się nas przerastać, ale jak mówi stare przysłowie: nawet słonia da się zjeść po kawałku. Realizujmy więc naszą inwestycję krok po kroku i obserwujmy, jak postępują prace. Działki mogą być różne, ale na większości z nich pierwszym etapem będzie wykonanie robót ziemnych.

 

Roboty ziemne to w dużym uproszczeniu prace przy budowlach podziemnych, fundamentach budowli nadziemnych, kształtowaniu terenu, kształtowaniu podłoża pod różne nawierzchnie czy też budowaniu instalacji podziemnych. Wszelkie działania związane z gruntem naturalnym, czyli ziemią, takie jak: wydobywanie, usuwanie z placu budowy, przemieszczanie lub odpowiednie kształtowanie powierzchni działki, zostaną zakwalifikowane właśnie jako roboty ziemne.
Prace takie zlecamy oczywiście firmom, które posiadają odpowiedni po temu park maszynowy i wykonają swoją pracę szybko, sprawnie i profesjonalnie. W jednej z takich firm P.H.U. Dróżdż spytaliśmy o to jak dzielimy roboty ziemne ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Podział, jaki się tutaj stosuje, jest następujący:

  • Roboty liniowe – przeprowadzane w celu montażu rurociągu lub przewodów elektrycznych pod powierzchnią ziemi. Do prac liniowych zalicza się także budowę dróg.
  • Roboty powierzchniowe – wszelkiego rodzaju prace przygotowujące teren pod zabudowę, nasadzenia zieleni czy tworzenie miejsc rekreacji.
  • Wykopy budowlane – wszelkie działania przygotowujące do budowania podziemnych części budynków. Wykopy mogą być wąskie (poniżej 1,5 m) lub szerokie (te powużej 1,5 m) oraz płytkie (do 1 m) i głębokie (powyżej 3 m).

Poznając szerzej tematykę i dostępną literaturę zetknęliśmy się z jeszcze innym sposobem kwalifikowania. Poniżej sugerowany podział oraz rodzaje prac jakie się znajdą w poszczególnych kategoriach.

  • Roboty podstawowe – niwelacja oraz kształtowanie terenu, wykopy szerokoprzestrzenne pod budowy, wąskie wykopy pod rowy czy wszelkiego rodzaju instalacje budowlane, roboty liniowe pod budowę dróg oraz nasypki, zasypki i podsypki, kopanie stawów.
  • Roboty wykończeniowe – wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, kształtowanie małej architektury terenu, układanie ziemi roślinnej lub darni w ogrodach, profilowanie nasypów, wyrównywanie i zagęszczenie skarp.
  • Roboty przygotowawcze i porządkowe – usuwanie darniny i wierzchniej warstwy ziemi, karczowanie pni i krzewów, kopanie budowli ziemnych, robienie rowów melioracyjnych oraz inne prace ziemne porządkowe.