Regulacje prawne dotyczące recyklingu odpadów budowlanych

Odpady budowlane należą do grupy odpadów, które nie mogą być wyrzucane wspólnie z odpadami komunalnymi. Muszą być więc odpowiednio składowane, segregowane i wywożone osobno, co przyczynia się do powstania dodatkowych kosztów leżących po stronie inwestora. Dobrym rozwiązaniem jest w tym wypadku recykling odpadów budowlanych, który pozwala na ich ponowne wykorzystanie oraz redukcję kosztów.

Recykling odpadów budowlanych – czym jest?

Pojęcie recyklingu definiuje ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r., która ogłoszona została 8 stycznia 2013 r. Według jej treści, recykling polega na odzysku wyrzuconych i niepotrzebnych już materiałów, dzięki któremu odpady mogą być ponownie przetworzone w produkty, materiały lub substancje, które nadają się do ponownego użytku w pierwotnym lub zupełnie nowym celu. Z kolei ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. mówi, że kto podejmuje działania, w wyniku których powstają odpady, powinien takie działania zaplanować w sposób, aby zapobiegać produkcji odpadów lub ograniczać ich ilość. Recykling odpadów budowlanych polega więc na takim prowadzeniu robót budowlanych, który pozwala na zminimalizowanie produkcji odpadów oraz przetworzeniu pozostałych w materiały nadające się do ponownego wykorzystania. Warto wiedzieć, że materiały budowlane, np. gruz czy inne odpady uzyskane w czasie rozbiórek i prac budowlanych, nadają się do ponownego wykorzystania. Takim recyklingiem odpadów budowlanych zajmują się firmy wyspecjalizowane w gospodarce odpadami.

Recykling odpadów budowlanych i jego opłacalność

Odpowiednio przetworzony materiał rozbiórkowy nadaje się do ponownego użytku samodzielnie lub jako składnik wchodzący w skład nowego materiału. Odpowiednia wiedza techniczna i nowoczesne technologie pozwalają uzyskać z odpadów budowlanych pełnowartościowe materiały, które następnie z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w kolejnych pracach budowlanych. Oczywiście, każdy materiał stworzony z odpadów budowlanych przed kolejnym wbudowaniem musi przejść odpowiednie badania jakościowe i przydatności. Ma to na celu stwierdzenie jego bezpieczeństwa do ponownego użycia.

Najbardziej opłacalną formą recyklingu odpadów budowlanych jest ich przetwarzanie i ponowne wykorzystanie w bliskiej odległości od miejsca ich wytworzenia. Takie postępowanie niweluje bowiem konieczność transportu materiału na większe odległości i jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym. Recykling odpadów budowlanych jest także najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla samych inwestorów, gdyż pozwala na uniknięcie kosztów składowania, segregacji oraz wywożenia odpadów.