Niwelacja terenu a przepisy prawa budowlanego

Niwelacją terenu nazywamy szereg pracy wykonywanych w celu usunięcia, a więc zniwelowania różnic wysokości na danym obszarze. Krótko mówiąc – są to prace zmierzające do nadania danemu terenowi pożądanego kształtu, najczęściej jego wyrównania i wypoziomowania. Czy żeby przeprowadzić tego rodzaju prace należy uzyskać stosowne pozwolenie?

Niwelacja terenu – czy wymaga pozwolenia

W świetle przepisów zawartych w Ustawie prawo budowlane, niwelacja terenu nie jest definiowana jako roboty budowlane. Podstawą są tutaj pkt 6 i 7 art. 3 Prawa budowlanego. Stwierdzają one, iż za budowę przyjmuje się wykonywanie danego obiektu budowlanego w danym miejscu, jego odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę, zaś za roboty budowlane – budowę oraz prace takie jak przebudowę, remont, montaż lub rozbiórkę. W żadnym punkcie ustawa nie definiuje niwelacji terenu jako robót budowlanych, toteż z założenia wykonanie jej nie musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia. Jednak może ona stanowić etap przygotowawczy do rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych – w ten sposób definiuje ją art. 41 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego. Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy budowa lub roboty budowlane rozpoczynają się już na etapie przygotowawczym – nawet jeśli nie rozpoczęły się właściwe prace budowlane (np. przygotowywanie fundamentów budynku), to prace przygotowawcze, w tym niwelacja terenu, oznaczają rozpoczęcie budowy. A zatem jeśli inwestor rozpoczyna prace zmierzające do zniwelowania terenu pod przyszłą budowę przed uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na budowę, jego działania są traktowane jako samowola budowlana i jako takie mogą być przyczyną nałożenia na niego kar przez organy nadzoru budowlanego.

Samodzielna niwelacja terenu

Jeśli niwelacja terenu nie jest zaliczana do prac przygotowawczych i przeprowadzana jest np. jedynie w celu usprawnienia usuwania nadmiaru wody z działki, do jej przeprowadzenia nie jest potrzebne zezwolenie. Nie oznacza to jednak, że możliwe jest dowolne modyfikowanie terenu – jeśli np. w wyniku przeprowadzonej niwelacji sąsiedzi osoby przeprowadzającej niwelację ponoszą szkody, osoba zlecająca jej wykonanie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zgodnie z odrębnymi przepisami. Przykładem może być art. 29 ust. 1 – 3 Ustawy Prawo wodne, który stwierdza między innymi, że zabronione jest odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie.

Przeprowadzaniem profesjonalnych niwelacji terenu i innych robót ziemnych zajmuje się elbląska firma budowlana Radosław Kamecki.