Jakie obowiązki ciążą na generalnym wykonawcy?

Realizacja inwestycji budowlanych jest złożonym procesem, zwłaszcza gdy w grę wchodzą obiekty o większych rozmiarach lub stopniu skomplikowania. Inwestor chcący zlecieć wykonanie wszystkich prac nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą i zasobami kadrowymi umożliwiającymi nadzór nad jej przygotowaniem i prowadzeniem. Najlepszym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji rozpoczęcie współpracy z wykonawcą generalnym.

Omówienie inwestycji budowlanej

Dlaczego generalny wykonawca jest niezbędny?

Przygotowanie inwestycji obejmuje wykonanie wielu czynności, które są związane nie tylko z pracami projektowymi i realizacją poszczególnych etapów budowy, ale także zadaniami wymagającymi analizy opłacalności, ustalenia wymogów użytkowych, które powinna ona spełniać czy zapewnieniem jej finansowania. O ile część „biznesowa” każdego przedsięwzięcia jest na ogół w całości prowadzona przez inwestora, o tyle bieżący nadzór nad robotami budowlanymi może być z powodzeniem zlecony firmie zewnętrznej, która zajmie się ich planowaniem i koordynacją. Wybrany generalny wykonawca w ramach podpisywanej z inwestorem umowy na ogół zobowiązuje się do „dostarczenia” gotowego obiektu, zrealizowanego zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawionymi wymaganiami i parametrami technicznymi.

Nie istnieje zamknięty katalog czynności, które powinny być realizowane przez generalnego wykonawcę. Szczegóły jego obowiązków znajdują się zwykle w podpisywanej umowie, a nierzadko – zwłaszcza w przypadku inwestycji za środki publiczne – wymieniane są także w dokumentacji przetargowej. Wykonawca coraz częściej bierze na siebie nie tylko zadania związane z prowadzeniem inwestycji – podpisywaniem umów z firmami realizującymi poszczególne zadania – ale także samodzielnie zleca lub wykonuje projekt architektoniczny albo dopełnia niezbędnych formalności. Duże znaczenie ma także dobra znajomość rynku lokalnego – generalny wykonawca z Krakowa będzie lepiej orientował się w możliwościach zorganizowania dostaw materiałów czy wyborze odpowiednich podwykonawców na terenie Małopolski niż firma pochodząca z innego terenu.

Jak znaleźć odpowiedniego generalnego wykonawcę?

Ze względu na zakres zadań realizowanych przez generalnego wykonawcę, a także ciążącą na nim odpowiedzialność i możliwości wyegzekwowania zobowiązań wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji, wybór odpowiedniej firmy jest szczególnie istotny. Ważne będą przede wszystkim kryteria merytoryczne, a więc posiadane doświadczenie w wykonywaniu określonych zadań, potencjał związany z zapleczem finansowym i sprzętowym czy wreszcie portfolio ukończonych projektów. Dobrym przykładem generalnego wykonawcy zapewniającego najwyższy poziom usług jest firma Łęgprzem z Małopolski, mogąca pochwalić się znaczną liczbą ukończonych obiektów przemysłowych, biurowych i produkcyjnych.