Jakie należy wykonywać przeglądy techniczne w kamienicy?

Każdy właściciel i zarządca nieruchomości ma obowiązek poddać budynek okresowym przeglądom technicznym. Jakich przeglądów wymaga kamienica? Na czym polegają takie kontrole i jak często należy je przeprowadzać? Odpowiadamy na ważne pytania i przypominamy, że obowiązek utrzymywania i użytkowania nieruchomości zgodnie z zasadami wynika z przepisów polskiego prawa.

Przegląd budowlany kamienicy raz na 12 miesięcy

Kontrola stanu technicznego raz na 12 miesięcy polega na przeglądzie elementów budynku i instalacji, które są podatne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, a także podlegają uszkodzeniom wskutek użytkowania nieruchomości. W trakcie tej kontroli należy sprawdzić stan:

 • urządzeń odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
 • instalacji gazowych,
 • przewodów kominowych,
 • wentylacji,
 • elementów ścian zewnętrznych, w tym attyk, filarów, gzymsów,
 • balustrad, loggie, balkonów,
 • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
 • elementów odwodnienia budynku,
 • obróbek blacharskich,
 • pokryć dachowych,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 • elementów instalacji kanalizacyjnej,
 • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

Konieczna jest również kontrola instalacji gazowej, wentylacji i kominów.
Szczegóły precyzuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836).

Wedle tego dokumentu, nie ma obowiązku przestrzegania odstępu między kolejnymi terminami kontroli. Ważne jest, aby przegląd odbywał się co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym – dodaje nasz rozmówca z firmy BAKS, oferującej kompleksowe usługi budowlane.

Kontrola stanu technicznego budynku raz na 5 lat

Raz na 5 lat kamienica powinna być sprawdzana pod kątem stanu technicznego budynku, jego użyteczności oraz estetyki obiektu i otoczenia. Czym różni się od przeglądu wykonywanego raz do roku? Co 5 lat należy obowiązkowo sprawdzić instalację elektryczną oraz piorunochronną. Konieczne jest skontrolowanie sprzętu, zabezpieczeń, uziemienia, izolacji przewodów oraz ochrony przed porażeniami.
Pięcioletni i coroczny przegląd techniczny w kamienicy można połączyć, jeśli w danym roku kalendarzowym na właścicielu lub zarządcy budynku ciąży obowiązek przeprowadzenia kontroli. Trzeba zaznaczyć, że łączony przegląd budowlany musi obejmować wszystkie wskazane w poszczególnych przeglądach czynności.
W razie, gdy kontrola stanu technicznego wykaże nieprawidłowości, które mogą:

 • być zagrożeniem dla życia lub zdrowia użytkowników kamienicy,
 • prowadzić do zagrożenia mienia lub środowiska,
 • spowodować katastrofę budowlaną,

właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek natychmiast je usunąć. Osoba, która przeprowadza kontrolę, musi sporządzić protokół i przekazać jego kopię do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. Ma także obowiązek sprawdzić, czy wskazane w protokole usterki zostały usunięte.
Osoby, które bagatelizują przepisy dotyczące kontroli budynków, zostaną ukarane karą grzywny równą co najmniej stu stawkom dziennym, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku czasu. Kara dotyczy także osób, które przeprowadzają przeglądy mimo braku uprawnień (kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności) bądź nie przekażą kopii protokołu do organu nadzoru budowlanego (kara grzywny).