Jakie czynności geodezyjne muszą być przeprowadzone przy budowie domu?

Usługi geodety są nieodzownym elementem na prawie każdym etapie budowy domu. Wykonane przez niego pomiary i mapy są konieczne, aby pracę mógł rozpocząć architekt oraz ekipa budowlana. Ekspertyza specjalisty z zakresu geodezji może nawet uchronić nas przed zakupem niewłaściwej działki. Jakie są czynności geodezyjne, które należy przeprowadzić przy budowie domu?

czynności geodezyjne

Przed kupnem działki

Co ważne, z geodetą powinniśmy się skonsultować jeszcze przed kupnem działki, ponieważ może nas to uchronić przed podjęciem złej decyzji. Pozwoli to upewnić się co do dokładnego przebiegu granic nieruchomości i sprawdzić, czy pokrywają się z zapewnieniami sprzedającego teren. Geodeta powiadomi o niewidocznej, podziemnej zabudowie oraz fachowo umiejscowi ogrodzenie, dlatego najlepiej nie zwlekać i skonsultować się z nim, jak tylko zaczniemy myśleć o budowie domu.

Główne zadania geodety

Po wytyczeniu dokładnych granic działki oraz przebiegu ogrodzenia geodeta wykonuje mapę do celów projektowych. Zawiera w niej informacje na temat ukształtowania terenu, pobliskich budynków i innych elementów, planowanej linii zabudowy oraz sieci uzbrojenia terenu, czyli wszelkiego rodzaju nadziemnych i podziemnych instalacjach budowlanych.

Dopiero w oparciu o mapę do celów projektowych architekt może zaadaptować projekt i nanieść go na działkę, biorąc pod uwagę wszystkie zaplanowane i wymagane przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej. 

Przygotowanie mapy do celów projektowych zajmuje od 5 do 6 tygodni. Dopiero, gdy mapa oraz wykonana na jej podstawie adaptacja projektu będą gotowe można wystąpić o pozwolenie na budowę.

Dalsze etapy pracy.

Czynności geodezyjne przy budowie domu to również wytyczanie budynku. Fachowiec ustala punkty przecięcia osi konstrukcyjnych budynku i jego narożników oraz zaznacza miejsca wykopów pod ławy fundamentowe. Od tego, na ile precyzyjnie zostanie to zrobione zależy dokładność i powodzenie dalszych prac. Po wytyczeniu ław fundamentowych przychodzi czas na wykonanie obrysu ścian zewnętrznych, co pozwoli je wmurować. Wymienione wyżej ustalenia i pomiary oraz daty rozpoczęcia każdego etapu prac są wpisywane przez geodetę do dziennika budowy.

Jak podpowiada ekspert z biura geodezyjnego MasterGeo z Lublina: Ścisła współpraca pomiędzy klientem, geodetą, architektem i ekipą budowlaną jest kluczowa na każdym etapie budowy domu i to od samego jej początku. Nie tylko pozwala uniknąć ewentualnych nieścisłości i błędów, ale także znacznie usprawnia i przyśpiesza realizację projektu.

Finalizacja prac

Kiedy na działce stoi już gotowy dom należy jeszcze wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W jej trakcie specjalista dokładnie mierzy powstały budynek i nanosi na mapę jego odwzorowanie wraz ze wszystkimi przyłączami do instalacji. Po wpisaniu stosownych informacji do dziennika budowy można już wysyłać zawiadomienie o zakończeniu prac do wojewódzkiego lub powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.