Jak zdobyć uprawnienia geotechniczne?

Geotechnika jest niezwykle złożoną gałęzią inżynierii i od praktykujących ją ekspertów wymaga sprawnego poruszania się w dziedzinach geologii, gruntoznawstwa oraz mechaniki gruntów, a także posiadania odpowiednich uprawnień. Jaka droga czeka kandydata do wymarzonego zawodu?

geodezja

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, geotechnika jest specjalizacją w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej i do uzyskania uprawnień wymagane jest spełnienie restrykcyjnych warunków – mówi specjalista z firmy GEOTECH.

Ścieżka do uprawnień

Każdy kandydat ubiegający się o takie uprawnienia, musi posiadać dokumenty potwierdzające właściwe wykształcenie, a dodatkowo wykazać się praktyką przy wykonywaniu badań i projektów geotechnicznych. Następnie konieczne jest pozytywne przejście egzaminu państwowego, który sprawdza znajomość przepisów prawnych oraz samego procesu. W ten sposób przyznawane są uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Wykształcenie samodzielnego geotechnika

Osoba, która wiąże swoją przyszłość zawodową z geotechniką, musi przede wszystkim zdobyć odpowiednie wykształcenie. Kierunkiem, który umożliwia dalszy rozwój w upragnionej dziedzinie i najprostszą drogą do uzyskania pełnych uprawnień, jest oczywiście budownictwo, przy czym konieczne jest zdobycie przynajmniej tytułu magistra.

O uprawnienia ograniczone mogą ubiegać się absolwenci budownictwa, którzy ukończyli licencjat oraz osoby, które ukończyły II stopień studiów na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Architektura i Urbanistyka lub pokrewne.

Praktyki zawodowe

Zanim zaczniemy ubiegać się o możliwość samodzielnego wykonywania zawodu, musimy odbyć praktyki, które polegają na pracy przy tworzeniu projektów lub pełnieniu funkcji technicznych pod kierunkiem osoby posiadającej już odpowiednie uprawnienia.

Egzamin na uprawnienia budowlane

Organizatorem egzaminów na uprawnienia do samodzielnej pracy w specjalizacjach techniczno-budowlanych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, będąca częścią Okręgowej Izby Inżynierów. Zanim przystąpimy do właściwego egzaminu, musimy przejść postępowanie kwalifikacyjne. Sam egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.