Jak przepisowo składować odpady budowlane?

W większości gmin obowiązują precyzyjne przepisy określające sposób postępowania z odpadkami komunalnymi. Równie szczegółowe regulacje dotyczą sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych. Nie mogą one być mieszane z innymi śmieciami, a ich odbiór i utylizację należy zlecić firmie, która ma odpowiednie zezwolenie. Pozbywanie się gruzu w inny sposób wiąże się z wysokimi karami finansowymi, a w niektórych sytuacjach jest zagrożone więzieniem.

Odpady budowlane

Kto może się zajmować odbiorem i składowaniem odpadów budowlanych?

Każda budowa lub remont powstanie odpadów. Podczas wznoszenia nowego budynku będą to zwykle niewykorzystane materiały, np. resztki pustaków lub cegieł, a w czasie modernizacji lub przebudowy najczęściej gruz betonowy i ceglany z wyburzonych ścian, skuwane tynki i usuwane okładziny ceramiczne. Przy pracach remontowych w wielu przypadkach odpady to także elementy drewniane – futryny, ramy okienne, drzwi lub zdemontowane deski podłogowe albo parkiety. Zarówno przy budowie, jak i remoncie zagospodarować trzeba resztki zaschniętych zapraw, cementu, klejów do okładzin ceramicznych oraz tynków.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami jednoznacznie stwierdzają, że wszystkie powstające odpady powinny być przekazane wpisanej do BDO (Baza Danych o Odpadach) firmie, która posiada zezwolenie na ich odbiór. W przypadku odpadów budowlanych są to odpady zaliczane do kategorii 17, w tym m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01), gruz ceglany (kod 17 01 02) albo odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod 17 01 03). Tego rodzaju materiały są przekazywane przez firmę do dalszego recyklingu, np. przedsiębiorstwu zajmującemu się kruszeniem gruzu i jego dalszym wykorzystaniem lub składowane na odpowiednio zabezpieczonym składowisku – wyjaśnia specjalista z firmy Zuzper, która zajmuje się odbiorem odpadów i wynajmem kontenerów.

Znaczna część odpadów budowlanych może być poddana recyklingowi i ponownie wykorzystana. Po odpowiedniej obróbce gruz wykorzystuje się jako materiał do zagęszczania gruntu, budowy dróg, utwardzania poboczy, a także do wykonywania konstrukcji ziemnych – wałów lub nasypów. Można go użyć do wykonywania drenaży, ale również zastosować ponownie do produkcji mieszanek betonowych. Cennym surowcem jest znajdujący się wśród odpadów złom – stalowe lub żeliwne rury, elementy konstrukcyjne, zbrojenia i grzejniki. Wykorzystać ponownie można aluminium lub miedź z przewodów elektrycznych czy rur.

Co należy zrobić z odpadami budowlanymi?

Każda osoba lub firma, która zleciła budowę lub przeprowadzenie remontu może łatwo i zgodnie z przepisami pozbyć się odpadów budowlanych kontaktując się z przedsiębiorstwem zajmującym się wynajmem kontenerów. W zależności od potrzeb można zamówić stalowy kontener na gruz i odpady budowlane o różnej pojemności, najczęściej od około jednego do nawet kilkunastu metrów sześciennych. Przy niewielkiej ilości odpadów wiele firm proponuje także wytrzymałe big bagi z tworzywa sztucznego. Po zapełnieniu pojemnika jest on odbierany i przekazywany do dalszego wykorzystania przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się recyklingiem lub trafia na składowisko odpadów. Jeśli wywóz odpadów zleca firma, która ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, wówczas otrzymuje ona także odpowiednią dokumentację w postaci karty przekazania odpadu.

Warto pamiętać, że nielegalne sposoby przechowywania gruzu, w tym składowanie go na terenie własnej działki są zagrożone karą w postaci grzywny. Nie wolno także wyrzucać gruzu w miejscu publicznym ani na terenie należącym do innej osoby – na polu czy w lesie. Zabronione jest również wyrzucanie gruzu czy innych odpadów budowlanych na drodze publicznej. Bardzo poważne sankcje grożą tym, którzy decydują się na wywóz gruzu do lasu. W takim wypadku poza wysoką grzywną trzeba się liczyć z obciążeniem kosztem zebrania, wywozu i utylizacji odpadów. Jeśli gruz stanowił niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych ludzi albo powodował zagrożenie dla gleby, powietrza, wody albo przyrody np. ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych – płyt eternitowych, czy przedmiotów zawierających rtęć – osoba, która go wyrzuciła, może być ukarana pozbawieniem wolności.

Właściwe zagospodarowanie odpadów jest obowiązkiem każdej osoby, która je wytworzyła lub jest ich posiadaczem. Przekazanie gruzu czy wszelkiego typu śmieci budowlanych odpowiedniej firmie jest nie tylko postępowaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami, ale również oznacza dużą wygodę i minimum formalności. Warto pamiętać, że w ten sposób osoba przekazująca odpady zyskuje pewność, że gruz trafi w odpowiednie miejsce, nie zanieczyszczając środowiska naturalnego.