Co powinny zawierać certyfikaty jakości węgla?

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadziło nowe, restrykcyjne przepisy odnośnie monitorowania oraz kontroli jakości stałych paliw grzewczych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ograniczenie emisji szkodliwych związków lotnych podczas spalania paliw w kotłach. Dodatkową korzyścią, wynikającą ze wzmożonej kontroli jakości węgla, jest większe bezpieczeństwo nabywców opału.

skład węgla

Wymagania dla sprzedawców węgla w świetle ustawy

Nowelizacja Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw we wrześniu 2018 roku wprowadziła surowe normy jakości dla wielu odmian paliw stałych, przeznaczonych do spalania w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach o mocy do 1 MW. W rozporządzeniu określono dokładne normy jakościowe dla poszczególnych rodzajów opału, w tym węgla kamiennego. Ta sama ustawa zakazuje sprzedaży do ww. celów mułów węglowych oraz innych paliw o bardzo słabej jakości i niskiej kaloryczności. Jednocześnie ustawodawca nakłada na sprzedawców opału obowiązek przekazywania klientom świadectwa jakości paliwa. Oznacza to, że za każdym razem, gdy kupujemy węgiel do zasilania domowej instalacji grzewczej, powinniśmy otrzymać kopię takiego dokumentu. Wzór świadectwa jakości węgla został dołączony do ustawy, która wymienia również wymagane parametry dla poszczególnych rodzajów opału.

Świadectwo jakości paliw stałych

Sprzedawca opału ma obowiązek przekazać klientowi kopię świadectwa jakości węgla. Jeśli dystrybutor nie udostępnia tego dokumentu kupującemu, o certyfikat warto się upomnieć, stanowi on bowiem potwierdzenie dopuszczenia węgla do obiegu – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy Energo. Certyfikat jakości węgla powinien zawierać rzeczywiste wartości parametrów dla danej partii w zestawieniu z dopuszczalnymi wartościami, które określa rozporządzenie Ministra Energii.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, w świadectwie jakości węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, powinny znaleźć się wartości opisujące następujące parametry:

  • zawartość popiołu (%),
  • zawartość siarki całkowitej (%),
  • wartość opałowa (MJ/kg),
  • wymiar ziarna (%),
  • zawartość nadziarna (%),
  • zawartość wilgoci całkowitej (%),

przy czym wymagany zakres wartości różni się w zależności od sortymentu. W przypadku groszku, ekogroszku, ekomiału w świadectwie jakości wymaga się dodatkowo określenia zdolności spiekania (RI).

Oprócz świadectwa jakości paliwa stałego producent może ubiegać się o dodatkowe certyfikaty dla swoich wyrobów, potwierdzające wyjątkowo wysoką jakość opału. Wśród takich dokumentów możemy wymienić świadectwa badań akredytowanych laboratoriów oraz Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.