Montaż LPG na działce a kwestie formalne

LPG jest bezpieczną i ekonomiczną alternatywą dla energii elektrycznej oraz oleju opałowego. Gaz płynny ma szerokie zastosowanie, dlatego wiele osób decyduje się na jego montaż w gospodarstwie domowym. Dzięki LPG można ogrzać pomieszczenia, podgrzewać wodę, oświetlać wnętrze, a także wykonywać prace gospodarcze. Należy pamiętać jednak, że instalacja LPG wiążę się z koniecznymi do spełnienia warunkami formalnymi. Tylko po wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji, złożeniu wszystkich potrzebnych wniosków do urzędów i powiadomieniu właściwych organów można rozpocząć montaż. Jakich kwestii formalnych należy bezwzględnie dopilnować?

LPG na działce

LPG jest bezpieczną i ekonomiczną alternatywą dla energii elektrycznej oraz oleju opałowego. Gaz płynny ma szerokie zastosowanie, dlatego wiele osób decyduje się na jego montaż w gospodarstwie domowym. Dzięki LPG można ogrzać pomieszczenia, podgrzewać wodę, oświetlać wnętrze, a także wykonywać prace gospodarcze. Należy pamiętać jednak, że instalacja LPG wiążę się z koniecznymi do spełnienia warunkami formalnymi. Tylko po wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji, złożeniu wszystkich potrzebnych wniosków do urzędów i powiadomieniu właściwych organów można rozpocząć montaż. Jakich kwestii formalnych należy bezwzględnie dopilnować?

Planowanie i wnioski początkowe

Zanim przystąpimy do składania wniosków, należy podpisać umowę z dystrybutorem LPG. Jest to bardzo ważny krok w kontekście dalszych działań. Po znalezieniu korzystnej oferty możemy rozpocząć składanie dokumentów. W pierwszej kolejności powinniśmy złożyć wniosek o pozwolenie na instalację do urzędu gminy lub miasta. Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z powiatowej służby geodezji i kartografii z naniesioną lokalizacją zbiornika.

Ważne jest również opisanie planowanego przyłączenia oraz wniesienie opłaty skarbowej. Oczekiwanie na decyzję urzędu trwa zazwyczaj około dwóch miesięcy, ponieważ należy sprawdzić, czy przyłącze gazu nie zagraża środowisku.

Jak tłumaczy ekspert z firmy zajmującej się dystrybucją gazu płynnego GAL – GAZ: Spośród paliw naturalnych wykorzystywanych w gospodarce gaz płynny jest najczystszym źródłem energii – w najmniejszym stopniu obciąża środowisko, w którym żyjemy i to w całym procesie jego przetwarzania: od momentu wydobycia, aż do spalenia. Podczas spalania gazu płynnego wydzielają się znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, sadzy i popiołu. W spalinach powstałych po spalaniu gazu nie ma również pyłów czy fluorytów. Gaz ogranicza też postęp efektu cieplarnianego.

Przygotowywanie projektów, map, wpisów – prace geodezyjne

Po wydaniu zezwolenia na budowę przez urząd gminy lub miasta, ustalone warunki zabudowy trafiają do projektanta i geodety. Zadaniem geodety jest wyznaczenie lokalizacji zbiornika i przyłącza.Chęć rozpoczęcia prac należy zgłosić w powiatowej służbie geodezyjnej.

Kolejne dokumenty trzeba skierować ponownie do urzędu gminy lub miasta. Przed rozpoczęciem instalacji gazu płynnego konieczne jest przedstawienie całego projektu budowlanego wraz z oświadczeniem o posiadaniu gruntu przeznaczonego do celów budowlanych. Tylko wówczas odpowiedni urząd będzie mógł wydać pozwolenie na wykonanie przyłącza.

Jakich formalności należy dopełnić po zakończeniu prac?

Pomyślne przeprowadzenie instalacji gazu nie kończy całego procesu wypełniania kwestii formalnych. Po zakończeniu prac inspektor Urzędu Dozoru Technicznego musi sprawdzić, czy montaż został wykonany poprawnie. Jeśli instalacja spełnia wymagane normy, inspektor wydaje decyzję zezwalającą na użytkowanie zbiornika LPG. Ostatnim krokiem jest zawiadomienie Urzędu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac. Po wypełnieniu wszystkich formalności można legalnie i bezpiecznie korzystać z zainstalowanego gazu płynnego.