Znaczenie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu

Badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne gruntu pozwalają na przygotowanie opinii bądź dokumentacji, która będzie podstawą dla konstruktora do zaprojektowania odpowiedniego fundamentu. Specjalista dzięki przeprowadzonym badaniom może ocenić rodzaj warunków gruntowych oraz przeanalizować warunki hydrogeologiczne. Jest to istotne w przypadku projektowania wszystkich obiektów budowlanych.

badania geotechniczne

Badania geotechniczne

O sprawdzenie warunków wodno-gruntowych możemy poprosić specjalistę jeszcze przed zakupem działki. Badanie geotechniczne pozwalają na ocenę poziomu wysokości wód gruntowych – jeśli jest on wysoki, lepiej zrezygnować z podpiwniczenia. Jeśli z kolei podłoże jest nieprzepuszczalne i woda zalega na powierzchni działki, projektant powinien przewidzieć dla nas skuteczne odwodnienie. Pamiętajmy, że poziom wód gruntowych nie zawsze jest stały zmienia się w zależności od sezonu – dowiadujemy się w firmie BARG, która działa na terenie całej Polski i zajmuje się zarówno badaniami geotechnicznymi, jak i geologią inżynierską oraz diagnostyką budowli.

Najwyższy poziom wód gruntowych utrzymuje się wiosną, najniższy latem, choć bywają od tego odstępstwa. Im więcej wykonamy na działce odwiertów, tym dokładniejsza będzie ekspertyza. Opinia geotechniczna składa się z części graficznej i opisowej. Część graficzna to mapa dokumentacyjna, która określa miejsca odwiertów, przekroje geotechniczne, karty otworów, wykresy sondowań i obliczenia. Część opisowa opisuje warunki gruntowe i wodne, informacje o budowie geologicznej i poszczególnych warstwach gruntu, oraz wnioski i zalecenia dla konstruktora.

Badania geotechniczne a geologiczno-inżynierskie

Wykonywanie badań geotechnicznych lub geologiczno-inżynierskich zależy od kategorii geotechnicznej obiektu oraz od warunków gruntowych. Kategorię tę określa projektant obiektu budowlanego w porozumieniu z geologiem.

Warunki gruntowe mogą być proste, złożone i skomplikowane, w zależności od budowy geologicznej badanego terenu.

Warunki przypisania do jednej z trzech kategorii zawarte są w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463). Odnoszą się do wielkości i rodzaju budowanego obiektu oraz przypisania do w/w warunków gruntowych.

Dla pierwszej kategorii geotechnicznej wykonujemy opinię geotechniczną. Gdy projektant określi drugą i trzecią kategorię geotechniczną obligatoryjne jest wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonanej na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu robót geologicznych.