Mapa do celów projektowych. Sposób wykorzystania

Opracowanie kartograficzne wiąże się z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej. Mapa do celów projektowych tworzona jest na bazie zaktualizowanej mapy zasadniczej i jest niezbędna do zaplanowania projektu budowy. Dokładny zakres i procedurę sporządzenia mapy regulują ustawy Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Mapę należy aktualizować zgodnie zaleceniami, a jej opracowanie zlecić firmie geodezyjnej. Uzyskanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej jest warunkiem koniecznym do spełnienia – bez niej nie dostaniemy pozwolenia na budowę.

mapa-do-celow-projektowych

Etap obowiązkowy

Mapy do celów projektowych wykonuje się jako kopie mapy zasadniczej przyjętej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Elementy występujące w mapie zasadniczej uzupełnione są dodatkową treścią – np. określeniem granic własności działek.

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych zawiera opracowane przez geodetę linie dzielące tereny o różnorodnym przeznaczeniu. Jeśli w planie zagospodarowania przestrzeni ustalono warunki zabudowy, przewidziano pomniki przyrody lub nietypowe wykorzystanie terenu, oczywiście należy o tym powiedzieć geodecie. Na mapie zaznacza się linie zabudowy, ulice oraz drogi (osie). Mapa wykonana zostanie w skali najbardziej odpowiedniej dla wielkości terenu i planów budowy, jednak nie może być mniejsza niż 1:500. Mapy terenów z przeznaczeniem na budownictwo przemysłowe nie mogą być mniejsze niż 1:1000. Tereny inwestycyjne powinny być otoczone strefą ochronną obejmującą cały obszar. Należy pamiętać o tym, że mapa jest ważna okresowo.

Mapa do celów projektowych jest pomocna na etapie projektu budowli i całej architektury, wliczając w to zagospodarowane tereny zielone np. ogrody. Posługujemy się nią również na etapie projektowania przyłączy do budynku, jest niezbędna do stworzenia przez fachowca (np. z firmy GEOPLAN) planu zagospodarowania przestrzeni. Projekt zabudowy i dalszej aranżacji działki musi uwzględniać lokalizację budynków, trasy przyłączy, wjazdów, wejść, ogrodzenia i miejsca specjalnie wyznaczone na odpadki.

Ilu egzemplarzy mapy potrzebujesz?

Potrzebne są trzy egzemplarze mapy do celów projektowych, choć inwestorzy przezornie zamawiają nawet do pięciu map. Egzemplarze „podstawowe” znajdą się w załączniku do projektu budowy, trafią do architekta i urzędu. O zamówieniu dodatkowych egzemplarzy decyduje inwestor – na kopiach można zaoszczędzić, jednak sporządzenie czterech lub pięciu map daje wygodę korzystania z nich w dowolnej chwili i nanoszenia uwag bezpośrednio po konsultacji z projektantami.